ќновлено
2020-12-30
17:30:44

Facebook Instagram
ѕќ–“”√јЋ≤я

«ј√јЋ№Ќ≤ ¬≤ƒќћќ—“≤ ѕ–ќ  –јѓЌ”

ѕортугал≥€ розташована в п≥вденно-зах≥дн≥й частин≥ ™вропи ≥ займаЇ зах≥дне узбережж€ ѕ≥ренейського п≥вострова. ѕортугал≥њ також належать јзорськ≥ острови ≥ остр≥в ћадейра. « п≥вдн€ ≥ заходу територ≥€ крањни омиваЇтьс€ јтлантичним океаном. Ќа п≥вноч≥ ≥ сход≥ ѕортугал≥€ межуЇ з ≤спан≥Їю. —толиц€ – м≥сто Ћ≥сабон. Ќаселенн€ ѕортугал≥њ складаЇ 10,4 млн. ос≥б. ƒержавна мова - португальська, €кою розмовл€Ї все населенн€ крањни.

—»—“≈ћј ¬»ўќѓ ќ—¬≤“»

¬ища осв≥та в ѕортугал≥њ розд≥лена на дв≥ п≥дсистеми: ун≥верситетська ≥ пол≥техн≥чна осв≥та. ”н≥верситетську осв≥ту пропонують державн≥, приватн≥ та кооперативн≥ ун≥верситети, пол≥техн≥чну – приватн≥, державн≥ та кооперативн≥ навчальн≥ заклади неун≥верситетського типу.

÷≥ дв≥ п≥дсистеми вищоњ осв≥ти (ун≥верситетська ≥ пол≥техн≥чна) взаЇмопов’€зан≥, тому студенти можуть переходити з одн≥Їњ системи вищоњ школи в ≥ншу. “акож можливим Ї переведенн€ з державного осв≥тнього закладу в приватний, ≥ навпаки.

ƒл€ того щоб в≥дпов≥дати принципам Ѕолонськоњ декларац≥њ, ѕортугал≥€ проводить реорган≥зац≥ю системи вищоњ осв≥ти, зокрема, через внесенн€ трансформац≥йних зм≥н в чинне законодавство. –азом ≥з декретами були визначен≥ принципи та ≥нструменти створенн€ Їдиноњ Ївропейськоњ територ≥њ вищоњ осв≥ти, введенн€ кредитноњ системи (ESTC) та додатки до диплому. «м≥ни в законодавств≥ стосуютьс€ вс≥х навчальних заклад≥в та осв≥тн≥х програм. “аким чином, нова структура вищоњ осв≥ти вигл€даЇ наступним чином:

Ћ≥ценц≥атура

—туп≥нь л≥ценц≥ата надаЇтьс€ ≥ ун≥верситетами, ≥ пол≥техн≥чними ≥нститутами. ÷е ступ≥нь першого циклу. —туп≥нь л≥ценц≥ата надаЇтьс€ п≥сл€ пер≥оду навчанн€, €кий включаЇ в себе 180 зал≥кових одиниць, що, в свою чергу, Ї екв≥валентом шести семестрам навчанн€. ” р€д≥ випадк≥в, перел≥чених у нац≥ональному або загальноЇвропейському законодавств≥, ступ≥нь л≥ценц≥ата надаЇтьс€ п≥сл€ семи або восьми семестр≥в навчанн€, екв≥валентних 210 ≥ 240 зал≥кових одиниць.

ћаг≥стратура

—туп≥нь маг≥стра надаЇтьс€ ≥ ун≥верситетами, ≥ пол≥техн≥чними ≥нститутами. —туп≥нь маг≥стра надаЇтьс€ п≥сл€ трьох-чотирьох семестр≥в навчанн€ та одержанн€ в≥дпов≥дно 90 ≥ 120 зал≥кових одиниць. ” пол≥техн≥чн≥й осв≥т≥ цикл навчанн€, що веде до отриманн€ ступен€ маг≥стра, повинен гарантувати отриманн€ студентом профес≥йноњ спец≥ал≥зац≥њ. ¬ ун≥верситетськ≥й осв≥т≥ цикл навчанн€, що веде до отриманн€ ступен€ маг≥стра, повинен гарантувати отриманн€ студентом академ≥чноњ спец≥ал≥зац≥њ, заснованоњ на наукових досл≥дженн€х, ≥нновац≥њ ≥ на п≥двищенн≥ р≥вн€ науковоњ п≥дготовки. —туп≥нь маг≥стра також може бути наданий п≥сл€ 10-12 семестр≥в навчанн€ та отриманн€ в≥дпов≥дноњ к≥лькост≥ кредит≥в (у тих випадках, коли дл€ отриманн€ певноњ профес≥њ необх≥дна зазначена тривал≥сть навчанн€).

ƒокторантура

—туп≥нь доктора може надаватис€ т≥льки ун≥верситетами. —туп≥нь доктора надаЇтьс€ п≥сл€ завершенн€ курсу вивченн€ академ≥чноњ програми докторантури ≥ усп≥шного в≥дкритого захисту дисертац≥њ.

”мови прийому до ¬Ќ«

—туденти можуть брати участь у загальному конкурс≥ на вступ до вузу та отриманн€ ступен€ першого циклу (л≥ценц≥ата), €кщо вони в≥дпов≥дають наступним критер≥€м:

• усп≥шно зак≥нчили 12-р≥чний курс середньоњ осв≥ти (або екв≥валентний курс);

• здали нац≥ональн≥ ≥спити, передбачен≥ дл€ випускник≥в середньоњ школи ≥ в≥дпов≥дн≥ вступн≥ ≥спити з результатами м≥н≥мум 9,5 з 20 можливих бал≥в;

ѕретендувати на зарахуванн€ до маг≥стерськоњ програми можуть наступн≥ категор≥њ студент≥в:

• власники ступен€ л≥ценц≥ата (або визнаного екв≥валентного ступен€);

• власники ≥ноземного академ≥чного ступен€, наданого п≥сл€ завершенн€ 1-го циклу навчанн€, орган≥зованого в≥дпов≥дно до принцип≥в Ѕолонськоњ конвенц≥њ;

• претенденти, у €ких академ≥чне, наукове або профес≥йне резюме оф≥ц≥йно п≥дтверджуЇ њх здатн≥сть навчатис€ за в≥дпов≥дною програмою в обраному ун≥верситет≥.

јб≥тур≥Їнт повинен отримати на ≥спит≥ результат, €кий в≥дпов≥даЇ вс≥м критер≥€м, встановленим дл€ кандидат≥в на обраний курс.

ƒодаткову ≥нформац≥ю можна отримати на ≥нтернет-сайт≥: http://www.dges.mctes.pt

ѕретендувати на зарахуванн€ в докторантуру (3-й цикл осв≥ти) можуть наступн≥ категор≥њ студент≥в:

• власники маг≥стерського ступен€ (або њњ визнаного екв≥валента);

• власники ступен€ л≥ценц≥ата, €к≥ можуть представити резюме, €ке оф≥ц≥йно п≥дтверджуЇ на€вн≥сть в≥дпов≥дного академ≥чного або науково-досл≥дного досв≥ду, €кий доводить здатн≥сть кандидата займатис€ за програмою третього циклу навчанн€ в обраному ун≥верситет≥;

• претенденти, чиЇ академ≥чне, наукове чи профес≥йне резюме оф≥ц≥йно п≥дтверджуЇ њх здатн≥сть займатис€ в обраному ун≥верситет≥ за програмою докторантури.

—истема оц≥нки знань

ƒл€ ступен≥в л≥ценц≥ата та маг≥стра необх≥дно мати в≥дпов≥дно 10 ≥ 20 бал≥в по 20-бальн≥й шкал≥, так само €к ≥ у в≥дпов≥дних њм Ївропейських вчених ступен€х. –≥шенн€ про присвоЇнн€ ступен€ доктора Ї остаточним в≥дпов≥дно до д≥ючих правил ун≥верситету, €кий його надаЇ. ¬ищ≥ навчальн≥ заклади можуть пропонувати курси, €к≥ ведуть не до присвоЇнн€ академ≥чного ступен€, а до отриманн€ в≥дпов≥дного диплома у раз≥ њх усп≥шного зак≥нченн€.

—“»ѕ≈Ќƒ≤ѓ

ѕортугальське агентство «‘онд п≥дтримки науки та технолог≥њ» (Fundacaopara a Ciencia ea Tecnologia: http://www.fct.mctes.pt), €ке перебуваЇ п≥д ег≥дою ћ≥н≥стерства науки, технолог≥њ та вищоњ осв≥ти (Ministerioda Ciencia, Tecnologia e Ensino Superior), спри€Ї нац≥ональним науково-досл≥дним проектам надаючи гранти.

√ранти на навчанн€ в маг≥стратур≥ (ћј). ÷≥ гранти призначен≥ дл€ випускник≥в вищих навчальних заклад≥в (починаючи з ступен€ бакалавра), €к≥ хочуть навчатис€ в маг≥стратур≥ португальских ун≥верситет≥в.

√ранти на навчанн€ в докторантур≥. ÷≥ гранти призначен≥ дл€ випускник≥в вищих навчальних заклад≥в (власник≥в ступен€ спец≥ал≥ста або маг≥стра), €к≥ збираютьс€ писати докторськ≥ роботи в ун≥верситетах ѕортугал≥њ.

√ранти на досл≥дницьку роботу п≥сл€ докторантури. ÷≥ гранти призначен≥ дл€ власник≥в докторського ступен€, €к≥ зак≥нчили навчанн€ не б≥льше 5 рок≥в назад ≥ збираютьс€ вести науково-досл≥дну роботу з актуальноњ тематики в португальських ун≥верситетах або ≥нших наукових установах в≥дпов≥дного р≥вн€.

√ранти дл€ досл≥дник≥в, €к≥ перебувають у творч≥й в≥дпустц≥. ÷≥ гранти призначен≥ дл€ доктор≥в наук, €ким надано творчу в≥дпустку дл€ проведенн€ досл≥джень в наукових установах за кордоном. ћ≥н≥мальна тривал≥сть гранту - 3 м≥с€ц≥, максимальна – 15 р≥к. √рант не продовжуЇтьс€.

√ранти на розвиток науковоњ кар'Їри. ÷≥ гранти призначен≥ дл€ вчених, €к≥ продемонстрували досл≥дницький талант в ход≥ науковоњ роботи п≥сл€ зак≥нченн€ докторантури. “ривал≥сть програм становить, €к правило, 4-5 рок≥в. ÷≥ гранти спр€мован≥ на розвиток ≥ п≥дтримку координац≥йних та управл≥нських зд≥бностей, що ви€вл€ютьс€ в ход≥ реал≥зац≥њ науково-досл≥дного проекту, ≥ дозвол€ють стипенд≥ату на час д≥њ гранту проводити досл≥дницьку роботу в галуз≥ науки ≥ техн≥ки.

ѕ≥дприЇмницьк≥ докторськ≥ гранти. ÷≥ гранти призначен≥ дл€ випускник≥в вищих навчальних заклад≥в та маг≥стр≥в, €к≥ збираютьс€ розпочати досл≥дну роботу у сфер≥ п≥дприЇмництва, розгл€даючи актуальн≥ проблеми б≥знесу.

«а€вки на гранти подаютьс€ через јгентство ≥нновац≥й (http://www.adi.pt).

√ранти на стажуванн€ в м≥жнародних наукових ≥ техн≥чних закладах. ÷≥ гранти надають можлив≥сть дл€ навчанн€ в м≥жнародних наукових ≥ техн≥чних орган≥зац≥€х, членом €ких Ї ѕортугал≥€. ”мови грант≥в залежать в≥д домовленостей з конкретними установами.

‘ќЌƒ  јЋ”—“ј √”ЋЅ≈Ќ яЌј

” рамках великого перел≥ку програм ‘онд  алуста √улбенк€на сп≥льно з Ќауковим ≥нститутом √улбенк€на (Instituto Gulbenkiande Ciencia - IGC) вид≥л€Ї обмежене число грант≥в, €к≥ надають можлив≥сть дл€ продовженн€ або пол≥пшенн€ осв≥тнього р≥вн€, а також дл€ п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ в област€х, пов'€заних з д≥€льн≥стю фонду: образотворч≥ мистецтва, м≥жнародн≥ в≥дносини, музика, здоров'€ ≥ розвиток людини.

ƒл€ отриманн€ б≥льш детальноњ ≥нформац≥њ про правила ≥ терм≥ни подач≥ за€вок, будь ласка, зв'€ж≥тьс€ з ѕосольством ѕортугал≥њ в ”крањн≥.

≤Ќ—“»“”“  јћќ≈Ќ—ј (INSTITUTO CAMOES PORTUGAL)

ƒ≥ючий п≥д ег≥дою ћ≥н≥стерства закордонних справ ѕортугал≥њ ≤нститут  амоенса (ICA) Ї установою, в завданн€ €коњ входить викладанн€ португальськоњ мови ≥ просуванн€ нац≥ональноњ культури в заруб≥жних вищих навчальних закладах, а також в ц≥лому за межами крањни. ƒл€ виконанн€ цих завдань у рамках програм сп≥вроб≥тництва з ≥ноземними вищими навчальними закладами ≤нститут  амоенса маЇ р€д стипенд≥альних програм дл€ португальських ≥ ≥ноземних студент≥в. ÷≥ програми розроблен≥ таким чином, щоб п≥дтримувати ≥ розвивати:

• вивченн€ португальськоњ мови ≥ культури ≥ досл≥дженн€ в ц≥й галуз≥;

• академ≥чне або профес≥йне навчанн€ португальськоњ мови €к ≥ноземноњ;

• навчанн€ або науков≥ досл≥дженн€ в галуз≥ теор≥њ перекладу €к усного, так ≥ письмового.

ѕрограма л≥тн≥х курс≥в з вивченн€ португальськоњ мови ≥ культури

ѕрограма призначена дл€ ≥ноземних студент≥в, що бажають в≥дв≥дувати л≥тн≥ курси португальськоњ мови ≥ культури в португальських ун≥верситетах або ≥нших вузах, €к≥ оф≥ц≥йно визнан≥ ≤нститутом  амоенса. «а€вки на участь студент≥в в таких курсах сл≥д надсилати викладачам португальськоњ мови в≥дпов≥дно до протокол≥в про сп≥впрацю з ≤нститутом  амоенса, €кий п≥дтверджуЇ на€вн≥сть ≥ к≥льк≥сть под≥бних стипенд≥й.

ўор≥чна програма курс≥в португальськоњ мови ≥ культури

ѕрограма призначена дл€ ≥ноземних студент≥в, що бажають навчатис€ на курсах португальськоњ мови ≥ культури у португальських ун≥верситетах або ≥нших установах, оф≥ц≥йно визнаних ≤нститутом  амоенса.

ѕ–ќ√–јћј ‘≈–ЌјЌƒќ ћ≈Ќƒќ—ј ѕ≤Ќ“ќ

ѕрограма ор≥Їнтована на португальських ≥ ≥ноземних випускник≥в ун≥верситет≥в ≥ студент≥в останнього курсу, зайн€тих у наукових та профес≥йних осв≥тн≥х проектах в област≥ португальськоњ мови €к ≥ноземноњ (PLE). ÷≥ проекти повинн≥ оф≥ц≥йно зд≥йснюватис€ в рамках сп≥льних програм з вищими навчальними закладами за кордоном, такими €к:

• центри португальськоњ мови / ≤нститут  амоенса (Portuguese Language Centres / the Camoes Institute);

• л≥тературн≥ читанн€ ≤нституту  амоенса в ≥ноземних ун≥верситетах (Camoes Institute Readerships at foreign universities);

• ≥ноземн≥ ун≥верситети та ≥нститути, €к≥ мають оф≥ц≥йн≥ договори з ≤нститутом  амоенса.

ƒосл≥дницьк≥ програми

ѕрограми призначен≥ дл€ ≥ноземних викладач≥в ≥ досл≥дник≥в, €к≥ хочуть продовжити профес≥йне стажуванн€ в португальських ун≥верситетах, особливо дл€ тих, хто вже маЇ ступ≥нь маг≥стра або доктора ф≥лософ≥њ.

ѕ–ќ√–јћј ‘≈–ЌјЌƒќ ѕ≈——ќј

ѕрограма призначена дл€ кер≥вник≥в курс≥в та зав≥дуючих кафедр португальськоњ мови, €к≥ хочуть удосконалювати свою осв≥ту ≥ проводити досл≥дницьк≥ проекти в сфер≥ португальськоњ мови ≥ культури.

ѕ–ќ√–јћј B≤≈…–ј

ѕрограма призначена дл€ випускник≥в ≥ноземних ун≥верситет≥в, €к≥ зац≥кавлен≥ в навчальних проектах або подальшому навчанн≥ в галуз≥ теор≥њ усного та письмового перекладу.

”года м≥ж ≥нститутом  амоенса ≥ ‘ондом ≈са де  ейрош (Eca de Queiroz)

”года регламентуЇ програму, призначену дл€ талановитих ≥ноземних студент≥в, викладач≥в ≥ досл≥дник≥в, €к≥ спец≥ал≥зуютьс€ на творчост≥ письменника ≈са де  ейрош ≥ хочуть в≥дв≥дати р≥чний сем≥нар ‘онду ≈са де  ейроша (Eca de Queiroz Foundation).

”года м≥ж ≥нститутом  амоенса ≥ нац≥ональним культурним центром (CNC)

”года регулюЇ програму, призначену дл€ д≥€ч≥в мистецтв, €к≥ розмовл€ють португальською мовою та хочуть провести чотири м≥с€ц≥ в ѕортугал≥њ або в одн≥й ≥з семи португаломовних крањн св≥ту дл€ створенн€ твор≥в мистецтва, €к≥ будуть поширюватис€ в португаломовних крањнах (CPLP).

ѕравила та терм≥н подач≥ за€вок

ѕравила та терм≥ни подач≥ за€вок публ≥куютьс€ щор≥чно на сайт≥ ≤нституту  амоенса: http://www.instituto-camoes.pt.

 

ƒ≈ ћќ∆Ќј ќ“–»ћј“» ƒќƒј“ ќ¬” ≤Ќ‘ќ–ћј÷≤ё?

ѕосольство ѕортугал≥њ в ”крањн≥:

вул. ¬елика ¬асильк≥вська, 9/2, кв.12

м.  ињв

“елефон: (+38 044) 227-24-42, 490-58-17

јдреса електронноњ пошти: embport!ЂШ~@+U…°Єkukrpack.net

ћ≥н≥стерство науки, технолог≥њ та вищоњ осв≥ти ѕортугал≥њ (Ministerioda Ciencia, Tecnologia e Ensino Superior). ≤нтернет-сайт: http://www.mces.pt

√оловне управл≥нн€ вищоњ осв≥ти (Direccao-Geraldo Ensino Superior). ≤нтернет-сайт: http://www.dges.mctes.pt

‘онд п≥дтримки науки ≥ технолог≥њ (Fundacaopara a Ciencia ea Tecnologia). ≤нтернет-сайт: http://www.fct.mctes.pt

ћ≥н≥стерство осв≥ти ѕортугал≥њ (MinisteriodaEducacao). ≤нтернет-сайт: http://www.min-edu.pt/

‘онд  алустa √улбенк€на (Fundacao Calouste Gulbenkian). ≤нтернет-сайт: http://www.gulbenkian.pt

 

≤Ќ‘ќ–ћј÷≤я ѕ–ќ ќ“–»ћјЌЌя ¬≤«»

 онсульський в≥дд≥л ѕосольства ѕортугал≥њ в ”крањн≥:

вул. ≤вана ‘едорова 12, поверх 2

01901,  ињв

Teл: 0 (44) 287 58 71/2

јдреса електронноњ пошти: s.cons@embport.kiev.ua, dppt@embport.kiev.ua

www.secomunidades.pt/web/kiev

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmaster!ЂШ~@+U…°Єkchnu.edu.ua
 © 1999-2015 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬. ƒизайн: јнтонюк ј.ћ.